USLOVI KORIŠĆENJA

Ovim uslovima korišćenja (u daljem tekstu: „Uslovi korišćenja“), se reguliše pravni/ugovorni odnos između preduzetničke radnje:

HERBALIA D.O.O.,

Ulica: Prva 124 G, Pančevo;

Matični broj: 21640514;

PIB: 112277648;

Pretežna delatnost: Proizvodnja;

Naziv veb stranice: www.herbalia.rs;

Broj telefona: 063/819-4891;

Adresa za prijem elektronske pošte: [email protected];

koje je vlasnik i pod čijom je kontrolom internet Internet prodavnica pod nazivom www.herbalia.rs odnosno HERBALIA (u daljem tekstu: „Internet prodavnica“) i korisnika, propisani su uslovi i pravila korišćenja Internet prodavnice, kao i prava i obaveze korisnika prema Internet prodavnici i uslugama koje Internet prodavnica pruža, a na koje korisnici pristaju prihvatanjem ovih Uslova korišćenja.

ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA:

„Neregistrovani korisnik usluge” – lice koje je korisnik Usluge, a nije registrant Naloga;

„Korisnik” – zajednički naziv za Korisnika vebsajta, Registrovanog korisnika, Registrovanog korisnika usluge i Neregistrovanog korisnika usluge;

„Kupac“- zajednički naziv sa sva fizička lica koja koriste Uslugu, odnosno zajednički naziv za Registrovanog korisnika usluge i za Neregistrovanog korisnika usluge;

„Internet prodavnica“ „Davalac usluga“ – veb stranica pod nazivom HERBALIA koja je u vlasništvu i pod kontrolom

HERBALIA D.O.O., Ulica: Prva 124 G, Pančevo; Matični broj:21640514

; PIB: 112277648

koje svoju poslovnu delatnost obavlja putem Internet prodavnice, odnosno onlajn.

„Administrator“ – lice koje je nadležno za upravljanje i uređivanje Internet prodavnice i koje je zaduženo za interakciju sa Korisnicima;

„Nalog“ – profil Korisnika koji registruje i kreira na Internet prodavnici, gde Korisnik ostavlja adresu svoje e-pošte u skladu uputstvima koje određuje Internet prodavnica, nakon čega mu Internet prodavnica šalje generisanu lozinku za logovanje na svoj nalog na Internet prodavnici;

„Zapamti me“ – opcija na Internet prodavnici koja je na raspolaganju svakom Korisniku koji je napravio Nalog, a kojom Internet prodavnica nudi mogućnost čuvanja adrese e-pošte i lozinke, kako bi Korisnik mogao da pristupi Internet prodavnici automatski, bez unosa navedenih podataka za logovanje;

„Cene“ – iznos naknade za svaki konkretan Proizvod, istaknut na Internet prodavnici pored samog Proizvoda, koji je izražen u dinarima bez uračunatog PDV-a, a koja se Kupcima naplaćuje pouzećem ili direktnom bankovnom transakcijom sa tekućeg računa Kupca. Cena može da bude različita od cene istaknute na Internet prodavnici isključivo u slučaju AKCIJSKIH PONUDA i vaučera sa alfanumeričkim odnosno promo kodom.

„Skoro pregledano“ – polje na Internet prodavnici koje Korisnicima olakšava pristup Proizvodima koje su pregledali, radi lašeg korišćenja Usluge;

„Dodaj na listu želja“ – aktivna radnja koja omogućava Korisniku da sačuva listu Proizvoda za koje je zainteresovan klikom na odgovarajuće polje na Internet prodavnici, radi lakšeg korišćenja Usluge;

„Korpa“ – dodavanje proizvoda na listu klikom na odgovarajuće polje na Internet prodavnici, a koja prethodi korišćenju Usluge i olašava njeno korišćenje;

„Detalji za naplatu“ – obrazac na Internet prodavnici, koji popunjava Korisnik zainteresovan za korišćenje Usluge, a koji se sastoji od unosa imena i prezimena, ulice i kućnog broja, grada, poštanskog broja, broja telefona, adrese e-pošte kao i od opcionog unosa napomena o porudžbenici, a koji podaci se čuvaju i obrađuju u skladu sa POLITIKOM PRIVATNOSTI na Internet prodavnici;

„Vaša porudžbina“ „Ponuda“ – dokument koji sadrži prikaz poručenih Proizvoda iz Korpe, njihove Cene izražene pojedinačno i u ukupnom iznosu, sa PDV-om. Kao i polja za odabir načina plaćanja Cene iz člana 4.1. ovih Uslova korišćenja;

„Poručivanje“ „Prihvat ponude“– aktivna radnja Korisnika koja se vrši klikom na polje „Naruči“ koje se nalazi na Internet prodavnici, a koja se ima smatrati prihvatom ponude;

„Ponuda i Prihvat ponude“ – predstavljaju sastavni deo ugovora;

„Internet platna transakcija“ – platna transakcija nastala korišćenjem platne kartice posredstvom interneta;

„Platna kartica“ – platne kartice sledećih kartičarskih asocijacija: MasterCard/Maestro svih banaka izdavalaca; VISA svih banaka izdavalaca; DinaCard svih banaka izdavalaca; American Express svih banaka izdavalaca;

„Autorizacija“ – postupak provere validnosti i raspoloživosti sredstava na Platnoj kartici Korisnika u momentu kupovine Usluga (Servisa);

„Banka“ – Banca intesa AD, Beograd;

„Prava intelektualne svojine“ – prava na žigovima, dizajnu i subjektivna autorska prava i prava srodna autorskim pravima koja su regulisana važećim Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, Zakonom o žigovima, i drugim pozitivno pravnim propisima Republike Srbije kojim se direktno ili indirektno regulišu pitanja prava intelektualne svojine;

„Politika privatnosti“ – opšti akt Internet prodavnice koji predstavlja sastavni deo ovih Uslova korišćenja, kojim se Korisnici informišu o tome koji lični podaci se prikupljaju od strane Internet prodavnice, svrha i osnov njihove obrade, dužina čuvanja podataka, pouke o pravima Korisnika, procedure u slučaju incidenata, kao i saglasnost Korisnika da Internet prodavnica u svojstvu rukovaoca može prikupljati, obrađivati i čuvati njihove lične podatke.

 1. UVODNE ODREDBE

1.1 Kako bi Korisnici uspešno mogli da pristupe Internet prodavnici kao i da koriste njene Usluge, neophodno je da pročitaju ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti i prihvate ova dva dokumenta čime potvrđuju da su saglasni sa svim pravilima i uslovima korišćenja Internet prodavnice.

1.2 Internet prodavnica može promeniti Uslove korišćenja kada za to postoji potreba u cilju unapređenja, bržeg i efikasnijeg funkcionisanja Internet prodavnice, i u ostalim slučajevima, uz isticanje izmena na Internet prodavnici. Internet prodavnica naročito ima pravo da promeni Uslove korišćenja u slučaju promene „Uputstva za rad e-commerce prodajnog mesta“, kao i dokumenta „Administratorsko uputstvo za implementaciju e-commerce usluge“, od strane Banke.

1.3 Uslugu Internet prodavnice može da koristi punoletno lice koje ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i koje je sposobno da izvrši Prihvat ponude i preuzme obavezu koje iz te radnje nastaju (naročito obaveze na plaćanje Cene za ugovorenu Uslugu), pa Korisnici prihvatom ovih Uslova Korišćenja potvrđuju da ispunjavaju ovaj uslov.

1.4. Prihvatom ovih Uslova korišćenja Korisnici potvrđuju da ispunjavaju uslove iz člana 1.3.

1.5. Ovi Uslovi korišćenja su usklađeni sa opštim zahtevima, preporukama, ograničenjima propisanim od strane Banca intesa AD, Beograd, koja predstavljaju Standarde koje treba da zadovolji Davalac usluge u cilju korišćenja kartica u e-commerce transakcijama.

 1. PRISTUP USLUGAMA INTERNET PRODAVNICE I KREIRANJE NALOGA

2.1 Internet prodavnica omogućuje slobodan pristup svom sadržaju svim Korisnicima, uz poštovanje pravila utvrđenih ovim Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti.

2.2. Pristup Internet prodavnici, može da se ostvaruje i putem Naloga, čija registracija podrazumeva unos adrese e-pošte od strane Korisnika, kao i prihvat ovih Uslova korišćenja i Politike privatnosti.

2.3. Pristup Nalogu iz tačke 2.2. omogućava se Korisniku na način što mu se šalje generisana lozinka od strane Administratora Internet prodavnice.

2.4. Unosom generisane lozinke na odgovarajuće polje na Internet prodavnici, Korisnik pristupa svom Nalogu, odnosno može da se loguje na svoj Nalog.

2.5. Korisnik treba da unese podatke iz ovog člana, odnosno adresu svoje e-pošte i lozinku generisanu od strane Internet prodavnice prilikom svakog logovanja, osim u slučaju kada koristi polje Zapamti me na Internet prodavnici.

 1. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

3.1 Sva prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na Prava intelektualne svojine na kompletnom sadržaju postavljenom od strane Internet prodavnice, kao i izgledu i dizajnu koji se prikazuje na Internet prodavnici pripadaju isključivo Internet prodavnici.

3.2 Internet prodavnica ima pravo na isključivo ekonomsko iskorišćavanje Prava iz člana 3.1. ovih Uslova korišćenja.

 1. PLAĆANJE USLUGE

4.1 Naknada za korišćenje Usluge naplaćuje se od Kupaca i to na 4 načina:

uplatom koje se vrši pouzećem,direktnom uplatom na naš račun (e-banking-om ili uplatnicom),

plaćanjem platnim karticama, putem sistema za instant plaćanja Narodne banke Srbije – IPS NBS

4.2. U okviru Ponude, Davalac usluge pruža Kupcu mogućnost izbora jednog

od 4 načina plaćanja iz člana 4.1.

4.3 Kupac vrši izbor iz člana 4.2 prema svojim preferencama, i to aktivnom radnjom koja se ogleda u kliku na odgovarajuće polje na Internet prodavnici.

4.4 Ukoliko se Kupac odluči za opciju plaćanja pouzećem, plaćanje će se vršiti u skladu sa pravilima servisa za dostavu koje koristi Internet prodavnica, a koje se prikazuju internet adresi: herbalia.rs/dostava-robe

4.5 Platne transakcije se mogu vršiti isključivo u dinarima kao zvaničnoj valuti Republike Srbije (RSD).

4.6. Plaćanje preko platne kartice – Sprovodi se tako što Davalc usluge preusmerava Kupce na zaštićenu web adresu Banke predviđenu za unos podataka o platnoj kartici neophodnih za izvršenje transakcije u skladu sa Administratorskim uputstvom za implementaciju e-commerce usluge Banke.

4.6.1. Davalac usluge koristi tzv. Purchase ili SMS (SingleMessage) tip transakcije – podrazumeva on-line naplatu sredstava sa računa kartica Kupaca prilikom naručivanja usluga tj. zaduženje računa Kupca kartice se dešava istovremeno sa autorizacijom.

4.6.2. Davalac usluga nema pristup broju Platne kartice, datumu isticanja, PIN-u, CVV ili CVC2 broju, niti će takve podatke tražiti od Kupca.

4.6.3. Platne transakcije se mogu vršiti isključivo u dinarima kao zvaničnoj valuti Republike Srbije (RSD).

4.7. Posebna pravila plaćanja platnim karticama u skladu sa uputstvom Banke za rad e-commerce servisa

Kada je plaćanje platnim karticama iz člana 4.6. u pitanju, Davalac usluge je ustanovio sledeće uslove i pravila:

4.7.1. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

4.7.2. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa AD, Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama Banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu Davaoca usluge.

4.7.3. U slučaju povraćaja sredstava Kupcu, iz razloga previđenih zakonom ili ovim Uslovima korišćenja, a koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Davalac usluga je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, AmericanExpress i Dina metoda plaćanja, što znači da će Banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

4.7.4. Nakon realizovanog procesa plaćanja, a bez obzira na ishod plaćanja (uspešno ili neuspešno), Davalac usluga Kupcu predočava potvrdu o plaćanju, koja sadrži sledeće elemente:

podaci o tome da li je račun zadužen uspešno ili neuspešno,

podaci o Kupcu (ime i prezima, email adresa),

podaci o narudžbini – predmetu plaćanja (ukupnu, cenu, porez, JIB narudžbine),

podaci o preduzetničkoj radnji – Davaocu usluge u korist čijeg računa je plaćanje izvršeno/trebalo da bude izvršeno,

podaci o transakciji koji podrazumevaju:
– datum i vreme,
– parametre dodeljene od strane banke.

4.7.5. Davalac usluga prihvata sve validno prezentovane platne kartice bez zahtevanja dodatnih informacija koje inače nisu neophodne za realizaciju transakcije, kao i bez obaveštenja sa izjavom da postoji iznos transakcije ispod ili iznad koga prodavac neće prihvatiti inače validnu VISA, EC/MC, Maestro, AmericanExpress i Dina platnu karticu.

4.7.6. Postupak Davaoca usluge iz člana 4.7.5. ne sprečava Davaoca usluge da objavi maksimalni i minimalni iznos transakcije koji primenjuje bez obzira na metod plaćanja, a bez diskriminacije u pogledu favorizovanja određene vrste platne kartice i metoda plaćanja.

4.7.7. Nakon završenog procesa naručivanja, a neposredno pre iniciranja naplate narudžbine, Davalac usluge je u obavezi:

da Kupcu jasno i nedvosmisleno predoči specifikaciju narudžbine, sa pojedinačnom kao i ukupnom cenom naručenog servisa,

da obezbedi eksplicitnu i nedvosmislenu saglasnost Kupca da je upoznat sa (opštim) uslovima kupovine objavljenim na e-commerce prodajnom mestu, koja saglasnost se realizuje u vidu check box-a.

4.7.8. Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). sa PDV-om. Za informatvni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

4.7.9. PDV je uračunat u cenu, HERBALIA D.O.O., Ulica: Prva 124 G, Pančevo; Matični broj:21640514 ; PIB: 112277648 i nema skrivenih troškova, kod isporuke za inostranstvo postoji mogućnost carine u zavisnosti od zakona zemlje u kojoj stiže roba i HERBALIA D.O.O. nema veze sa svim tim naknadnim troškovima kojima mogu da nastanu prilikom carine robe van teritorije Srbije.

4.8. Dostavnica o isporučenim uslugama

4.8.1. Davalac usluge je u obavezi da o isporučenoim uslugama obezbedi jasan i pouzdan dokaz da su Usluga – servis omogućene Kupcu, odnosno osobi ovlašćenoj od strane Kupca. S obzirom na to, Davalac usluge će obezbediti postojanje jasnog dokaza kojim se potvrđuje da je poručena roba/usluga uručena Kupcu, sa dostupnom oznakom o datumu i vremenu isporuke.

4.8.2. Dokaz iz člana 4.8.1. se može sastojati od potvrde o preuzetoj pošiljci ukoliko je isporuka izvršena poštom ili drugom kurirskom službom.

4.8.3. Davalac usluge je u obavezi da u periodu od 3 (tri) godine od momenta nastanka transakcije, na bezbedan i siguran način arhivira sve dokaze opisane u članu 4.8.1, kao i da ih dostavi Banci u slučaju reklamacije transakcije, a na zahtev Banke.

 1. PRAVILA PONAŠANJA KORISNIKA

5.1 Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, Korisnici se obavezuju da koriste usluge Internet prodavnice, preduzimaju aktivnosti na Internet prodavnici u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, dobrim poslovnim običajima, pravilima morala, poslovnom etikom i načelom savesnosti i poštenja.

5.2 Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja Korisnici se naročito obavezuju da:

će izvršavati svoje obaveze predviđene ovim Uslovima korišćenja;

neće zloupotrebiti sadržaj na Internet prodavnici;

neće davati lažne podatke o svom identititetu niti činiti delo krađe tuđeg identiteta;

će pružati samo tačne i istinite informacije;

neće otkrivati informacije ili dokumenta do kojih dođu na bilo koji način, osim ukoliko je to u skladu sa relevantnim važećim zakonom, ili ako je ovlašćenje za takvo otkrivanje dato od strane Internet prodavnice;

neće koristiti robote, pauke i druga autorizovana sredstva za pristup Internet prodavnici;

neće preduzeti bilo koju radnju koja jeste, ili bi mogla da bude veliko opterećenje za funkcionisanje Internet prodavnice;

neće kopirati, menjati, ili javno prikazivati bilo koji sadržaj koji se nalazi na Internet prodavnici, bez prethodnog izričitog pismenog odobrenja Internet prodavnice;

neće ometati ili pokušati da ometaju pravilan rad Internet prodavnice ili bilo koje druge aktivnosti koja se sprovodi na, ili sa Internet prodavnice.

 1. FUNKCIONISANJE INTERNET PRODAVNICE I PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA

6.1 Nakon prihvata Uslova korišćenja i Politike privatnosti, Korisnik može da pristupi Uslugama i sadržaju Internet prodavnice.

6.2 Svaki Korisnik može slobodno da pregleda Proizvode na Internet prodavnici, kao i da koristi usluge i sadržaj Internet prodavnice, kao što su kreiranje Naloga, usluge polja Korpa, Dodaj na listu želja, pa čak i polja Naručivanje, bez nastanka obaveza iz člana 6.3.

6.3 Klikom na polje Poručivanje, odnosno Prihvatom ponude, Korisnik postaje Kupac i stupa u ugovorni odnos sa Internet prodavnicom, a koji se tiče njegove obaveze da za odabrane Proizvode plati Cenu, dok za Internet prodavnicu nastaje obaveza isporuke odabranih proizvoda iz Ponude.

6.3.1 Fotografije proizvoda na Internet prodavnici su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda.

6.3.2 Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda na Internet prodavnici, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.

6.4 Kupac plaća Cenu za poručene Proizvoda u skladu sa članom 4, nakon izvršenog odabira iz člana 4.1.

6.5 Platfoma svoju obavezu isporuke Proizvoda Kupcu vrši posredstvom kurirske službe: Post Express d.o.o. , 11060 Beograd.

6.6 Cena isporuke iskazana je u samoj Ponudi Internet prodavnice, odnosno naplaćuje se u fiksnom iznosu od 400,00 dinara.

6.7. Izuzetno od člana 6.6. cena isporuke neće biti naplaćena za porudžbine u vrednosti od preko 6.000,00 dinara kao što je istaknuto i okviru Ponude koja glasi na ove iznose.

6.8. Internet prodavnica posredstvom lica iz člana 6.5. ovih Uslova korišćenja isporučuje Kupcu Proizvode u količini i kvalitetu koji su ugovoreni.

6.9. Rok isporuke iznosi standardnih 1-3 radna dana, a Kupac može da se upozna sa detaljima isporuke na adresi: herbalia.rs/dostava-robe

6.10. Izuzetno, ukoliko Internet prodavnica usled razloga koji se nisu mogli unapred predvideti nije u stanju da ispuni rok iz člana 6.9., Proizvode će dostaviti bez odlaganja, a najkasnije 30 dana od dana zaključenja ugovora sa Kupcem, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srbije.

6.11. Kupac je dužan da pregleda isporučenu robu, i na nju stavi primedbe koje se tiču eventualne nesaobraznosti ili oštećenja, odnosno druge primedbe koje tiču isporuke, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 2 (dva) dana od isporuke, bilo kuriru kurirske službe iz člana 6.5. ili samoj Internet prodavnici.

6.12. Na sva pitanja koja se tiču isporuke koja nisu definisana ovim članom Uslova korišćenja, primenjivaće se pravila predviđena od strane kurirske službe iz člana 6.5. i važećih propisa Republike Srbije koji regulišu trgovinu.

6.13. Pravo na reklamaciju

6.13.1. Ukoliko Korisnik ima primedbe na Uslugu ili na plaćanje iz člana 4. ima pravo da uloži reklamaciju Davaocu usluge, u roku od 15 dana od dana korišćenja Usluge, a preko email adrese [email protected] u skladu sa članom 14 stavom 3 Pravilnik o korišćenju prava na odustanak od ugovora i rešavanju reklamacija (u daljem tekstu: Pravilnik).

6.13.2. Na sva pitanja koja se tiču reklamacija potrošača, primenjivaće se odredbe navedenog Pravilnika, Zakona o obligacionim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača Republike Srbije.

6.14. Povraćaj novca

6.14.1.U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava Kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Davala usluga je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

6.14.2.Ukoliko je plaćanje izvršeno pouzećem, povraćaj će biti izvršen na tekući račun, u dogovoru sa Kupcem.

6.14.3. Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Uslovima korišćenja primenjivaće se odredbe Pravilnika i važećih zakona i podzakonskih akata Republike Srbije.

 1. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI I PRAVA INTERNET PRODAVNICE

7.1 Internet prodavnica ima diskreciono pravo da onemogući Korisniku pristup Internet prodavnici i korišćenju Usluge u sledećim slučajevima:

ako posumnja da Korisnik preduzima prevarnu radnju;

ako Korisnik ne izvršava svoje obaveze u skladu sa ovim Uslovima korišćenja;

ako Kupac ne ispuni svoju obavezu koja nastane korišćenjem Usluge;

ako Internet prodavnica utvrdi da Korisnik ponašanjem protivnim Uslovima korišćenja nanosi štetu Internet prodavnici;

iz drugih razloga za koje Internet prodavnica nađe da su opravdani ili celishodni.

7.3 U slučaju da Internet prodavnice onemogući pristup konkrektnom Korisniku, a potom želi da ostvari pristup Internet prodavnici/Uslugama sa iste imejl adrese, takav pristup će morati da bude prethodno odobren od strane Administratora.

7.4 Ukoliko Korisnik kršenjem neke odredbe ovih Uslova korišćenja prouzrokuje bilo koji vid štete, gubitaka, ili troškova Internet prodavnici, Internet prodavnica ima pravo da zahteva od Korisnika nadoknadu prouzrokovane štete, gubitaka i/ili troškova.

7.5 U slučaju bilo kakvog spora, Internet prodavnica ima pravo da na zahtev suda ili drugog nadležnog organa, dostavi svu potrebnu dokumentaciju koju su Korisnici dostavili Internet prodavnici i/ili informacije koje se odnose na Korisnike.

 1. REŠAVANJE SPORA SA INTERNET PRODAVNICOM

8.1 Na sve sporove i pravna pitanja koja proisteknu iz odnosa Korisnika sa Internet prodavnicom, ugovara se primena procesnog i materijalnog prava Republike Srbije, kao i forum suda iste zemlje.

8.2 Korisnici i Internet prodavnica su saglasni da će sve eventualne nesporazume rešavati mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, saglasni su da će za sporove biti nadležan stvarno nadležan sud u Pančevu.

8.3 Svi zahtevi/tužbe koje Korisnici podnesu protiv Internet prodavnice, odnosno sporovi koje Korisnici pokrenu protiv Internet prodavnice, moraju biti rešeni u skladu sa uslovima i pravilima koji su predviđeni ovim Uslovima korišćenja, Zakonom o obligacionim odnosima Republike Srbije, kao i drugim važećim propisima Republike Srbije koji regulišu materiju ovih Uslova korišćenja.

 1. BRISANJE LIČNIH PODATAKA IZ INTERNET PRODAVNICE

9.1 Svi lični podaci Kupca brišu se nakon izvršenja ugovornih obaveza u vezi sa poručenom Uslugom.

9.2. Izuzetno od člana 9.1, Internet prodavnica neće pristupiti brisanju informacija/podataka koji se odnose na konkretnog Kupca, a koji nije izvršio svoje ugovorne obaveze prema Internet prodavnici u vezi sa Uslugom, ili ukoliko je Internet prodavnica prema važečim propisima ima pravo/obavezu da određene podatke o konkretnom Kupcu čuva.

9.3. Izuzetno od člana 9.1. Internet prodavnica će sačuvati podatke i o Korisniku koji je izvršio klik na polje „Zapamti me“, kao i Korisnika koji su dali izričitu saglasnost za obrađivanje i čuvanje njihovih podataka u svrhe slanja obaveštenja o novostima i promotivnim ponudama, odnosno u svrhe slanja newsletter-a.

9.4. Internet prodavnica ima diskreciono pravo da zabrani pristup Internet prodavnici Korisniku, posebno u slučajevima navedenim u članu 7 ovih Uslova korišćenja.

9.5. Internet prodavnica ima diskreciono pravo da zabrani pristup Internet prodavnici i Kupcu iz razloga predviđenih u članu 7, ukoliko je prema njemu izvršila sve ugovorne obaveze koje se tiču konkretne Usluge.

 1. PRIVATNOST I POVERLJIVOST PODATAKA

10.1 Internet prodavnica koristi podatke Korisnika u skladu sa Politikom privatnosti, i obavezuje se da će čuvati privatnost svih Korisnika, da će prikupljati samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima, odnosno podatke neophodne za poslovanje i ispunjavanje ugovorenih obaveza, informisanje Korisnika, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, sve u skladu sa Politikom privatnosti.

10.2 Stupanje u pravni odnos sa Internet prodavnicom uslovljeno je prihvatom Politike privatnosti, koja je sastavni deo ovih Uslova korišćenja i nalazi se u njihovom prilogu, te usluge Internet prodavnice ne mogu da bude korišćene od strane Korisnika koji se protive da njihovi podaci budu korišćeni predviđen u Politici privatnosti.

10.3 Svi podaci o Korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo Administratorima Internet prodavnice kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla i izvršenje ugovorne obaveze Internet prodavnice, a Internet prodavnice je odgovorna za poštovanje načela zaštite privatnosti Korisnika u skladu i na način predviđen Politikom privatnosti.

10.4 Kada je u pitanju korišćenje kontakata Korisnika u svrhe marketinga, ono se vrši na osnovu njihove izričite saglasnosti, a Korisnici imaju mogućnosti neprihvatanja takvog korišćenja, sve u skladu sa Politikom privatnosti.

10.5. Ukoliko Davalac usluge namerava da promoviše Proizvode Korisnicima koristeći lične podatke dobijene kroz obradu e-commerce transakcije, treba da ih obavesti unapred i da im pruže mogućnost da odbiju učešće u marketinškoj kampanji interakcijom na e-commerce prodajnom mestu.

10.6. Lični i adresni podaci Korisnika koji se predočavaju Davaocu usluge prilikom procesa kupovine smatraju se poslovnom tajnom, a Davaocu usluge je zabranjeno prodavanje, naručivanje, obezbeđivanje illi razmena Korisnikovog imena ili informacija o platnoj kartici u bilo kojoj formi trećoj strani, sem ako to nije Banka ili nadležni državni organ.

10.7. U slučaju reklamacije iz člana 6.9. Davalac usluge ima pravo da na zahtev Banke u što kraćem roku dostavi podatke o reklamiranoj transakciji od strane Korisnika, odnosno njegove banke izdavaoca platne kartice.

10.8. Davalac usluge štiti bezbednost ličnih i poverljivih podataka na način opisan u članu 10.

10.9. Internet prodavnica se obavezuje da od Korisnika neće zahtevati i arhivirati u bilo kojoj formi, bilo elektronskoj ili materijalnog, podatke vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 i CVV broj, itd.

 1. OBEŠTEĆENJE

11.1 Korisnici se obavezuju da će, u slučaju da se treće lice obrati Internet prodavnici sa zahtevom, i/ili podnese protiv Internet prodavnice zahtev nadležnom sudu za naknadu štete koja je nastala povredom bilo koje odredbe ovih Uslova korišćenja od strane Korisnika, ili povredom bilo kog važećeg propisa Republike Srbije, ili prava trećeg lica u toku korišćenja a i/ili u vezi sa korišćenjem Internet prodavnice, da stupe u postupak u svojstvu umešača na strani Internet prodavnice i da nadoknade celokupnu štetu, zajedno sa svim nastalim troškovima koje Internet prodavnica bude pretrpela zbog nastanka takve štete.

 1. BEZBEDNOST

12.1 Korisnici su odgovorni za održavanje bezbednosti svoje imejl adrese, Naloga kao i uređaja sa kog pristupaju Internet prodavnici i u potpunosti su odgovorni za sve aktivnosti koje se preduzimaju na Internet prodavnice sa njihovog uređaja, kao i za bilo koje druge radnje koje su preduzete u vezi sa tim uređajima/imejl adresama/Nalozima.

12.2 Korisnici su dužni da obaveste Administratora Internet prodavnice čim saznaju za neovlašćenu upotrebu/pristup Internet prodavnici sa njihovog uređaja/preko njihove imejl adrese/Naloga ili ukoliko posumnjaju da takva upotreba/pristup postoji, i/ili bilo koje drugo narušavanje bezbednosti njihovog uređaja sa kog im je omogućen pristup Internet prodavnici/bezbednosti imejla/bezbednosti Naloga/bezbednosti same Internet prodavnice.

12.3 Korisnici su obavezni da učine sve što je u njihovoj moći kako bi onemogućili neovlašćeni pristup Internet prodavnici sa njihovog uređaja i/ili drugi vid narušavanje bezbednosti.

12.4 Internet prodavnica neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak i/ili štetu nastalu zbog neovlašćenog pristupa Internet prodavnici, usled propuštanja Korisnika da obezbedi svoj uređaj sa koga mu je omogućen pristup Internet prodavnici/svoju imejl adresu/svoj Nalog, kao i usled bilo kojeg drugog propusta Korisnika.

12.5. Davalac usluge štiti poverljive podatake o transakciji, na način što se prilikom unosa podataka o platnoj kartici, poverljive informacija prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije, dok sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad, Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama Banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici Kupca nisu dostupni Davaocu usluge.

 1. KONTAKT PODACI INTERNET PRODAVNICE / KORISNIČKI SERVIS

13.1 Korisnici se mogu za sve informacije obratiti Administratoru Internet prodavnice koji pruža usluge tehničke podrške putem:

imejl adrese: [email protected]; ili telefona: 063/819-4891

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

14.1 Korisnici izjavljuju da su pročitali, razumeli i prihvatili Uslove korišćenja, kao i da u pravni/ugovorni odnos sa Internet prodavnicom stupaju dobrovoljno.

14.2 Korisnici izjavljuju da su pročitali, razumeli i prihvatili Politiku privatnosti koja kao opšti akt Internet prodavnice i kao prilog Uslova korišćenja, čini njihov sastavni deo i direktno se primenjuje na pitanja zaštite podataka o ličnosti Korisnika, njihovo prikupljanje, obradu, skladištenje i promet.